საბარათე ინსტრუმენტით სარგებლობის წესები და რეკომენდაციები