მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
ზოგადი ინფორმაცია საგადახდო მომსახურების შესახებ

       საგადახდო დავალების მიღების და შესრულების ვადები

ბანკის სისტემის შიგნით:

ნებისმიერ ვალუტაში მიღებული დავალება სრულდება იმავე სამუშაო დღეს;

ბანკის სისტემის გარეთ:

ეროვნულ ვალუტაში სამუშაო დღის მანძილზე მიღებული დავალება სრულდება არაუგვიანეს მომდევნო საბანკო დღისა;

უცხოურ ვალუტაში სამუშაო დღის მანძილზე მიღებული დავალება საერთაშორისო საგადახდო სისტემას შესასრულებლად გადაეცემა არაუგვიანეს მომდევნო საბანკო დღისა.

დისტანციური არხებით შემოსული საგადახდო დავალების მიღების და შესრულების ვადები

ბანკის სისტემის შიგნით:

ეროვნულ ვალუტაში შემოსული დავალებასრულდება იმავე სამუშაო დღეს;

უცხოურ ვალუტაში 16:30 სთ-მდე შემოსული დავალება ითვლება მიმდინარე თარიღში მიღებულად და სრულდება იმავე სამუშაო დღეს;

ბანკის სისტემის გარეთ:

ეროვნულ ვალუტაში 16:30 სთ-მდე მიღებული დავალება ითვლება მიმდინარე თარიღში მიღებულად და სრულდება არაუგვიანეს მომდევნო საბანკო დღისა;

ეროვნულ ვალუტაში 16:30 სთ-ის შემდეგ შემოსული დავალება ითვლება მომდევნო საბანკო დღეს მიღებულად და სრულდება არაუგვიანეს მიღების მომდევნო საბანკო დღისა;

უცხოურ ვალუტაში 16:30 სთ-მდე შემოსული დავალება ითვლება მიმდინარე თარიღში მიღებულად და საერთაშორისო საგადახდო სისტემას შესასრულებლად გადაეცემა არაუგვიანეს მომდევნო საბანკო დღისა;

უცხოურ ვალუტაში 16:30 სთ-ის შემდეგ შემოსული დავალება ითვლება მომდევნო საბანკო დღეს მიღებულად და საერთაშორისო საგადახდო სისტემას შესასრულებლად გადაეცემა მიღებიდან არაუგვიანეს მომდევნო საბანკო დღისა;

საგადახდო დავალების შესასრულებლად აუცილებელი რეკვიზიტები

ბენეფიციარის დასახელება

ბენეფიციარის მისამართი (მხოლოდ სავალუტო გადარიცხვის შემთხვევაში)

ბენეფიციარის ანგარიშის ნომერი / IBAN

ბენეფიციარი ბანკის დასახელება

ბენეფიციარი ბანკის SWIFT კოდი

შუამავალი ბანკის დასახელება (მხოლოდ სავალუტო გადარიცხვის შემთხვევაში)

შუამავალი ბანკის კოდი (მხოლოდ სავალუტო გადარიცხვის შემთხვევაში)

შენიშვნა:

ვალუტის კონვერტაცია (გარდა პლასტიკური ბარათებით შესრულებულ ოპერაციებთან დაკავშირებული ვალუტის კონვერტაციისა) ხორციელდება ბანკის კომერციული გაცვლითი კურსით, დამატებითი საკომისიოს გარეშე. ბანკის კომერციული გაცვლითი კურსები მითითებულია მომსახურების სივრცეში განლაგებულ ტაბლოზე და ბანკის ვებგვერდზე;

§პლასტიკური ბარათებით შესრულებულ ოპერაციებთან დაკავშირებული ვალუტის კონვერტაცია ხორციელდება ოფიციალური გაცვლითი კურსით და კონვერტაციის საკომისიო შეადგენს 1%;

უცხოური ვალუტის გადარიცხვის შემთხვევაში უცხოური შუამავალი ბანკის მიერ შესაძლებელია განხორციელდეს საკომისიოს დაკავება.

სს,,სილქ როუდ ბანკი" საიდენტიფიკაციო კოდი: 201955027.

რეგისტრაცია N2/5-98.

მისამართი: თბილისი ზაარბრუკენის მოედანი N2.

ტელ:2 242 242; ელ.ფოსტა: posta@silkroadbank.ge; ვებ: www.silkroadbank.ge;

საზედამხედველო ორგანო: საქართველოს ეროვნული ბანკი www.nbg.gov.ge;

საზედამხედველო ორგანო არ არის პასუხისმგებელი ბანკის მიერ ვალდებულებების არაჯეროვან შესრულებაზე.
 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK