მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo




ანგარიშების მომსახურება
სილქ როუდ ბანკი გთავაზობთ კომფორტულ პირობებს ანგარიშის გასახსნელად. საკმარისია მობრძანდეთ სილქ როუდ ბანკის ნებისმიერ ფილიალში და თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/პასპორტი.

ანგარიშის გახსნა და მომსახურება ტარიფი
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა 10 GEL
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება 1.5 GEL (თვეში)
6 თვის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება 5 GEL (თვეში)
1 წლის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება 10 GEL (თვეში)
დამატებითი ანგარიშის გახსნა უფასო
დამატებითი ანგარიშის მომსახურება 1 GEL (თვეში)
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
მაქსიმალური ნაშთი არ არის შეზღუდული
თანხის შემოტანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
თანხის გატანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
არასანქცირებული ოვერდრაფტის მომსახურება 48%

თანხის შეტანის საკომისიო ტარიფი
GEL / USD / EUR უფასო
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

თანხის განაღდების საკომისიო შემოტანილი თანხის ფარგლებში ტარიფი
GEL / USD / EUR უფასო
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

თანხის განაღდების საკომისიო ჩარიცხული თანხის ფარგლებში ტარიფი
GEL 0.20%
USD / EUR 0.50%
სხვა ვალუტა შეთანხმებით

გადარიცხვა ტარიფი
ბანკის სისტემაში (ნებისმიერი ვალუტა) უფასო
ბანკის სისტემის გარეთ (სტანდარტული) გადარიცხვა 0.07% მინ 1GEL
ბანკის სისტემის გარეთ (ექსპრეს) გადარიცხვა GEL 0.07% მინ 2GEL
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა USD (აშშ დოლარში გადარიცხვისთვის საჭიროა ბანკთან მიმღების რეკვიზიტების წინასწარ შეთანხმება) 0.20% / 40 USD - 150 USD
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა გარანტირებული USD (აშშ დოლარში გადარიცხვისთვის საჭიროა ბანკთან მიმღების რეკვიზიტების წინასწარ შეთანხმება) 0.30% / 65 USD - 200 USD
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა EUR 0.20% / 40 EUR - 150 EUR
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა RUB 0.20% / 30 EUR - 150 EUR
გადარიცხვის მოძიება, რეკვიზიტების ან დანიშნულების შეცვლა, გაუქმება, გამოთხოვა 55 EUR

საკომისიოები სხვა ოპერაციებიდან ტარიფი
კონვერტაცია ბანკის კომერციული კურსით


საკომისიოები მოუკითხავი სახსრების მომსახურების მიხედვით ტარიფი
მოუკითხავი სახსრების შენახვა / მომსახურების საკომისიო 200 GEL (თვეში)
მოუკითხავი სახსრების განაღდების საკომისიო 2 %


* კლიენტის ანგარიშს დაერიცხება მომსახურების ყოველთვიური საკომისო იმ შემთხვევაშიც, თუ ანგარიშზე მიბმულია სადებეტო ბარათ(ებ)ი;

* არააქტიური ანგარიში - ძირითადი ან დამატებითი ანგარიშ(ებ)ი, რომლებზეც არ ფიქსირდება ბრუნვა. ბრუნვაში არ იგულისხმება, ბანკის მიერ ჩამოჭრილი საკომისიოები;

* არააქტიური ძირითადი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა შეწყდება ანგარიშზე ნაშთის განულების შემთხვევაში;

* დამატებითი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა არ ხორციელდება სახელფასო პროექტის ფარგლებში გახსნილ ფიზიკური პირების დამატებით ანგარიშებზე;

* არააქტიური ძირითადი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა არ ხორციელდება, თუ კლიენტის რომელიმე მიმდინარე / სადეპოზიტო ანგარიშზე ბოლო 6 თვის განმავლობაში ფიქსირდება ბრუნვა, ან კლიენტი სარგებლობს ვადიანი დეპოზიტით, ან საკრედიტო პროდუქტით, ან ანგარიშზე გავრცელებულია შეზღუდვა ინკასოს და ყადაღის სახით.




 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK