მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
ანგარიშის გახსნა
ჩვენ დაგეხმარებით თქვენი ბიუჯეტის ეფექტურ მართვაში!

სილქ როუდ ბანკში თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ და განკარგოთ საანგარიშსწორებო (მიმდინარე) და დამატებითი საანგარიშსწორებო ანგარიშები. სურვილის შემთხვევაში გახსენით ერთი ძირითადი და რამდენიმე დამატებითი ანგარიში ნებისმიერი დაგეგმილი ხარჯის განსახორციელებლად

ოპერაცია ტარიფი
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა 10 GEL
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება 2 GEL (თვეში)
6 თვის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითად მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება 5 GEL (თვეში)
1 წლის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითად მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება 10 GEL (თვეში)
დამატებითი ანგარიშის გახსნა 5 GEL
დამატებითი ანგარიშის მომსახურება 1 GEL (თვეში)
საჩეკო წიგნაკის გაცემა უფასო
მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება
მაქსიმალური ნაშთი არ არის შეზღუდული
თანხის შემოტანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
თანხის გატანის ლიმიტი არ არის შეზღუდული
დადებით ნაშთზე დარიცხული სარგებელი დარიცხვა არ ხორციელდება* იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს სურს ბიზნეს ბარათის დამზადება, მაშინ დამატებითი ანგარიშის გახსნის საკომისიო არ მოითხოვება;

* კლიენტის ანგარიშს დაერიცხება მომსახურების ყოველთვიური საკომისო იმ შემთხვევაშიც, თუ ანგარიშზე მიბმულია ბიზნეს ბარათ(ებ)ი;

* არააქტიური ანგარიში - ძირითადი ან დამატებითი ანგარიშ(ებ)ი, რომლებზეც არ ფიქსირდება ბრუნვა. ბრუნვაში არ იგულისხმება, ბანკის მიერ ჩამოჭრილი საკომისიოები;

* არააქტიური ძირითადი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა შეწყდება ანგარიშზე ნაშთის განულების შემთხვევაში;

* არააქტიური ძირითადი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა არ ხორციელდება, თუ კლიენტის რომელიმე მიმდინარე / სადეპოზიტო ანგარიშზე ბოლო 6 თვის განმავლობაში ფიქსირდება ბრუნვა, ან კლიენტი სარგებლობს ვადიანი დეპოზიტით, ან საკრედიტო პროდუქტით, ან ანგარიშზე გავრცელებულია შეზღუდვა ინკასოს და ყადაღის სახით; 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK