მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
სიახლეები
 •  
  საჯარო შეტყობინება საბანკო ანგარიშების გახსნა / დახურვასთან დაკავშირებით
  თარიღი 09/12/2021

  კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის 211 -ე მუხლის, თანახმად:

  საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკს უფლება აქვს, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე უარი განაცხადოს ანგარიშის გახსნაზე ან მომსახურების გაწევაზე. კომერციული ბანკი უფლებამოსილია პირს უარი უთხრას ანგარიშის გახსნაზე ან დაუხუროს არსებული ანგარიში, თუ იგი უარს აცხადებს კომერციული ბანკისთვის „ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საერთაშორისო საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების გაუმჯობესების და უცხოური ანგარიშის საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA) შესრულების მიზნით" შეთანხმებით დადგენილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ინფორმაციის მიწოდებაზე.

  მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ასევე, საბანკო ანგარიშის დახურვა ბანკს შეუძლია, თუ ანგარიშზე, ანგარიშის მომსახურებისათვის ბანკში განსაზღვრული საკომისიოს ოდენობა არაა განთავსებული და ამ ანგარიშზე არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში ოპერაციები არ შესრულებულა. ასევე, ანგარიშების დახურვა შესაძლებელია მოქმედი კანონმდებლობით და საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებშიც.

  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ხსენებული საკანონმდებლო მოთხოვნიდან, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან და ბანკის შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარე სს „სილქ როუდ ბანკი" გატყობინებთ, რომ ბანკში მიმდინარეობს საბანკო ანგარიშ(ებ)ის მფლობელთა მონაცემების განახლება და, ის პირები, რომლებიც წინამდებარე შეტყობინების ბანკის ვებ გვერდზე განთავსებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში არ დაუკავშირდებიან ბანკს და არ განაახლებენ მათ შესახებ ბანკში არსებულ მონაცემებს ბანკი გამოიყენებს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებას და დახურავს ასეთი ტიპის საბანკო ანგარიშებს, ხოლო ამ ანგარიშზე არსებულ ნაშთებს გადაიტანს მოუკითხვანი სახრების საბანკო ანგარიშზე, რომელსაც ბანკის სასარგებლოდ დაერიცხება მოუკითხავი სახსრების ანგარიშის საკომისიო.

  საკომისიოს მოცულობა განთავსებულია ბანკის ვებ გვერდზე.
  ვრცლად

   

 •  
  ბარათით შესრულებული გადახდის ოპერაციების ცვლილება
  თარიღი 01/06/2021

  ძვირფასო მომხმარებლებო!


  გაცნობებთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის2020 წლის 02 სექტემბრის № 155/04 ბრძანებით დამტკიცებული საბარათე ინსტრუმენტის შესახებ დებულების მოთხოვნების შესაბამისად, ბანკის მიერ 2021 წლის 01 ივნისიდან დამზადებულ პლასტიკურ ბარათებზე, შეიზღუდა ბარათით შესრულებული გადახდის ოპერაციები მაღალი რისკის მქონე ობიექტებში, კერძოდ:

   - აზარტული თამაშები;

  - საქველმოქმედო ორგანიზაციები;

  - პოლიტიკური ორგანიზაციები;

  - ფინანსური სერვისები (ელექტრონული საფულე, კრიპტო ვალუტა, გადარიცხვის ოპერაცია და ა.შ.).

   

  აღნიშნულ ობიექტებში დაწესებული შეზღუდვების სრულად ან ნაწილობრივ მოხსნა შესაძლებელი იქნება როგორც პლასტიკური ბარათის მომხმარებელზე გადაცემისას, ასევე ნებისმიერ დროს, მომხმარებლის მიერ შესაბამისი თანხმობის საფუძველზე.


  2021 წლის 01 ივნისამდე დამზადებული პლასტიკური ბარათების მფლობელებს საშუალება აქვთ, ბანკში შესაბამისი მოთხოვნის დაფიქსირების საფუძველზე, ნებისმიერ დროს შეზღუდონ მაღალი რისკის მქონე ობიექტებში ბარათით შესრულებული გადახდის ოპერაციები.

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2 242 242.
  ვრცლად

   

 •  
  3D უსაფრთხოების სერვისი
  თარიღი 06/04/2021
  ძვირფასო მომხმარებლებო,

  გაცნობებთ, რომ მომხმარებელთა მეტი უსაფრთხოების მიზნით, 2021 წლის 12 აპრილიდან სილქ როუდ ბანკის ყველა საბანკო ბარათზე ავტომატურად გააქტიურდება ბარათის უსაფრთხოების დამატებითი მექანიზმი - 3D უსაფრთხოების სერვისი და ინტერნეტ გადახდის დადასტურება საჭირო იქნება თქვენს ფინანსურ ან სმს ბანკის ნომერზე სმს-ით მიღებული ერთჯერადი კოდით. 3D უსაფრთხოების სერვისი იცავს ბარათის მფლობელს ონლაინ შესყიდვებისას მესამე პირის მიერ ბარათის არაკეთილსინდისიერი გამოყენებისგან.


  3D უსაფრთხოების სერვისით სარგებლობა უფასოა და მოქმედებს იმ ვებ-გვერდებზე, რომლებსაც აქვს „VISA SECURE” ანდა „Verified by VISA" მხარდაჭერა.


  ონლაინ შესყიდვის შესრულებისას, სმს-ით მიღებული დადასტურების ერთჯერადი 3D კოდის სამჯერ არასწორად შეყვანის შემთხვევაში, თქვენ დროებით ვერ შეძლებთ ონლაინ შესყიდვის ოპერაციის შესრულებას, ვინაიდან ბარათი დროებით, 30 წუთით დაიბლოკება 3D უსაფრთოების სისტემაში, ხოლო ზედიზედ სამჯერ დროებითი დაბლოკვის შემთხვევაში ონლაინ შეყიდვების განხორციელებას შეძლებთ მხოლოდ სატელეფონო ცენტრთან დაკავშირებით ან ბანკში ვიზიტის შემდეგ.


  3D უსაფრთოების სისტემაში დაბლოკვა ვრცელდება მხოლოდ ინტერნეტით შესრულებულ ონლაინ შესყიდვის ოპერაციებზე, სხვა საბარათე ოპერაციების განხორციელებას შეძლებთ შეფერხების გარეშე.


  3D კოდის სიმბოლოების რაოდენობა არის 6 და ის ვალიდურია 1 სესიის პერიოდში (10 წუთის განმავლობაში).  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2 242 242.

  ვრცლად

   

 •  
  ორ ფაქტორიანი, ძლიერი ავთენტიფიკაცია
  თარიღი 16/03/2021

  ძვირფასო მომხმარებბო,


  2021 წლის 22 მარტიდან ეროვნული ბანკის რეგულაციის თანახმად სავალდებულო ინტერნეტ ბანკით სარგებლობისათვის ძლიერი ავთენტიფიკაცია, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენს უსაფრთხო წვდომას საბანკო ინფორმაციასა და ოპერაციებზე.


  აღნიშნული მეთოდით მოხდება თქვენი დისტანციური ავთენტიფიკაცია ორი სხვადასხვა კატეგორიის ელემენტის გამოყენებით, კერძოდ:


  I. „ცოდნის" კატეგორია - ის რაც მხოლოდ თქვენ იცით, რომლის ელემენტია ინტერნეტ ბანკის სისტემაში შესასვლელი თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი ერთობლივად;


  II. „ფლობის" კატეგორია - ის რასაც მხოლოდ თქვენ ფლობთ, ამ კატეგორიის ელემენტია დიჯიპასი ან ბანკში თქვენს მიერ დაფიქსირებულ ფინანსურ ნომერზე მიღებული ერთჯერადი კოდი.


  მხოლოდ ორ ფაქტორიანი ავთენტიფიკაციის გავლით შეძლებთ:


  ინტერნეტ ბანკში შესვლას

  90 დღეზე მეტი ხანდაზმულობის ტრანზაქციების / ამონაწერის ნახვას

  სხვის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვას

  კომუნალურების კალათით 500 ლარს ზემოთ საყოფაცხოვრებო სერვისების და სხვა მომსახურების გადახდას

  არსებული პაროლის შეცვლას.


  ორ ფაქტორიანი ავთენტიფიკაცია უფრო მეტად ზრდის თქვენს უსაფრთხოებას დისტანციური სერვისების გამოყენებისას.

  ვრცლად

   

 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK