მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
PlastiCard +

სილქ როუდ ბანკი გთავაზობთ საუკეთესო პირობების მქონე საკრედიტო ბარათს - PlastiCard +.

 

ძირითადი პირობები:

- ვალუტა - GEL;

- სესხის ვადა - 2 წელი;

- სესხის ლიმიტი - 100 ლარიდან - 1200 ლარამდე;

- საშეღავათო პერიოდი - 30 კალენდარული დღე;

- დაანგარიშების თარიღი - თქვენი სურვილის შესაბამისად 1-დან 28 რიცხვის ჩათვლით;

- დადებითი ნაშთი - დასაშვებია;

- არასანქცირებული ოვერდრაფტის საკომისიო - 48%

- წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 36%;

  • საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში ათვისებული თანხის გადაუხდელობისას წლიური 36%-ის დარიცხვა განხორციელდება საკრედიტო ლიმიტის თავდაპირველი ათვისების თარიღიდან;
  • პარტნიორ კომპანიებში სასესხო ლიმიტის ათვისების შემთხვევაში საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში ათვისებული თანხის გადაუხდელობისას წლიური 36%-ის დარიცხვა დაიწყება საშეღავათო პერიოდის დასრულების მომდევნო დღიდან.

 

PlastiCard + -ით შესაძლებლობა გაქვთ პარტნიორ კომპანიებში შეიძინოთ პროდუქცია ანდა მიიღოთ მომსახურება საკრედიტო ბარათის ლიმიტის ფარგლებში და ისარგებლოთ 30 დღიანი უფასო სესხით. თითოეული ტრანზაქციისთვის მოქმედებსინდივიდუალური 30 დღიანი საშეღავათო პერიოდი.

 

 

PlastiCard +საკრედიტო ბარათის მისაღებად საჭიროა:


  • დისტანციურად ანდა ბანკის ოპერატორის მეშვეობით ელექტრონულად გაიაროთ რეგისტრაცია ინტერნეტ გვერდზე www.silkcard.ge;
  • გახდეთ სს „სილქ როუდ ბანკის" კლიენტი;
  • იყოთ საქართველოს მოქალაქე, 21 წლიდან-65 წლამდე;
  • გაიაროთ სრულყოფილად PlastiCard +საკრედიტო ბარათის გაცემის პროცედურა ბანკში.

 


 

დამატებითი პირობები:

  • საკრედიტო ბარათის მისაღებად არ მოითხოვება უზრუნველყოფა და თავდებობა;
  • საჩუქრად, ყოველთვიური მომსახურების საკომისიოს გარეშე გადმოგეცემათ ინტერნეტ ბანკის მინიმალური პაკეტი და SMS ბანკი;
  • ბარათის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის ბანკომატში და პორს-ტერმინალზე, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

სადებეტო ნაშთის განაღდება
თანხის განაღდება ბანკომატში
სილქ როუდ ბანკი უფასო
პარტნიორი უფასო
სხვა 4% მინ. 8.0 GEL
თანხის განაღდება ბანკში
სილქ როუდ ბანკი უფასო
პარტნიორი 0.6% მინ. 0.5 GEL
სხვა 2.5% მინ. 6.0 GEL
უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო / მომსახურების ობიექტებში 0%
საკრედიტო ნაშთის განაღდება
საშეღავათო პერიოდი 1 თვე 2 თვე
თანხის განაღდება ბანკომატში
სილქ როუდ ბანკი 2.5% მინ. 5 GEL 3.9% მინ. 7 GEL
პარტნიორი 2.9% მინ. 5 GEL 4.0% მინ. 7 GEL
სხვა 4.5% მინ. 8 GEL 4.5% მინ. 8 GEL
თანხის განაღდება ბანკში
სილქ როუდ ბანკი 3.5% მინ. 7 GEL 4.5% მინ. 8 GEL
პარტნიორი 4.5% მინ. 8 GEL 4.5% მინ. 8 GEL
სხვა 4.5% მინ. 8 GEL 4.5% მინ. 8 GEL
უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო / მომსახურების ობიექტებში 0%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი*
საშეღავათო პერიოდი 1 თვე 2 თვე
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი სილქ როუდ ბანკის ბანკომატით სარგებლობისას 36.94% 36.94%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი სილქ როუდ ბანკის ბანკომატით კრედიტის ათვისების და ორი წლის განმავლობაში დაფარივის შემთხვევაში 47.1% 45.8%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი სავაჭრო / მომსახურების ობიექტებში უნაღდო ანგარიშსწორებისას 0% 0%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი სავაჭრო / მომსახურების ობიექტებში უნაღდო ანგარიშსწორებისას კრედიტის ათვისების და ორი წლის განმავლობაში დაფარივის შემთხვევაში 41.5% 40.3%


* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთიდათვლის მაგალითები:


ზოგადი პირობები:

სესხი სთანხა - 250 ლარიდან 1200ლარამდე;

სესხის ვადა - 2 წელი;

წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 36%;

განაღდების საკომისიო სილქ როუდ ბანკის ბანკომატში - 2.5% მინ. 5GEL;

უნაღდო ანგარიშსწორება - 0%;


1. ერთ თვიანი საშეღავათო პერიოდით სარგებლობის შემთხვევაში:

a. თუ თქვენ კრედიტს ითვისებთ მომსახურების / სავაჭრო ობიექტებში უნაღდო ანგარიშსწორების გზით და 2 წლის მანძილზე მუდმივად სარგებლობთ საშეღავათო პერიოდით, მაშინ თქვენი კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 0%.

b. თუ თქვენ კრედიტს ითვისებთ მომსახურების / სავაჭრო ობიექტებში უნაღდო ანგარიშსწორების გზით და 2 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად, დაანგარიშების უკანასკნელ რიცხვამდე ფარავთ დაანგარიშების დღეს დაანგარიშებულ თანხას, მაშინ თქვენი კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 41.5%.

c. თუ თქვენ კრედიტს ითვისებთ ბანკომატის მეშვეობით და 2 წლის მანძილზე მუდმივად სარგებლობთ საშეღავათო პერიოდით, მაშინ თქვენი კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 36.94%.

d. თუ თქვენ კრედიტს ითვისებთ ბანკომატის მეშვეობით და 2 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად, დაანგარიშების უკანასკნელ რიცხვამდე ფარავთ დაანგარიშების დღეს დაანგარიშებულ თანხას, მაშინ თქვენი კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 47.1%.


2. ორ თვიანი საშეღავათო პერიოდით სარგებლობის შემთხვევაში:

a. თუ თქვენ კრედიტს ითვისებთ მომსახურების/სავაჭრო უბიექტებში უნაღდო ანგარიშსწორების გზით და 2 წლის მანძილზე მუდმივად სარგებლობთ საშეღავათო პერიოდით, მაშინ თქვენი კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 0%

b. თუ თქვენ კრედიტს ითვისებთ მომსახურების/სავაჭრო უბიექტებში უნაღდო ანგარიშსწორების გზით და 2 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად, დაანგარიშების უკანასკნელ რიცხვამდე ფარავთ დაანგარიშების დღეს დაანგარიშებულ თანხას, მაშინ თქვენი კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 40.3%

c. თუ თქვენ კრედიტს ითვისებთ ბანკომატის მეშვეობით და 2 წლის მანძილზე მუდმივად სარგებლობთ საშეღავათო პერიოდით, მაშინ თქვენი კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 36.94%

d. თუ თქვენ კრედიტს ითვისებთ ბანკომატის მეშვეობით და 2 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად, დაანგარიშების უკანასკნელ რიცხვამდე ფარავთ დაანგარიშების დღეს დაანგარიშებულ თანხას, მაშინ თქვენი კრედიტის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იქნება 45.8%
 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK