მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
Comfort +


გადაიხადე - WISSOL-ის ავტოგასამართ სადგურებში შეძენილი საწვავის ღირებულება Comfort + საკრედიტო ბარათით, ყოველგვარი დამატებითი პროცენტის და საკომისიო გადასახადების გარეშე
 


ზოგადი აღწერა


Comfort +საკრედიტო ბარათით შესაძლებელია WISSOL-ის ავტოგასამართ სადგურებში გადაიხადოთ შეძენილი საწვავის ღირებულება, ისარგებლოთ 60 დღიანი საშეღავათო პერიოდით ყოველგვარი დამატებითი პროცენტის და საკომისიოს გადახდის გარეშე.


Comfort + საკრედიტო ბარათზე დაშვებულია დადებითი ნაშთის არსებობა, რომელზეც დაერიცხება სარგებელი ბანკში მოქმედი მოთხოვნამდე დეპოზიტის პირობების შესაბამისად.


საპროცენტო განაკვეთი


 • 0% - Comfort +საკრედიტო ბარათით WISSOL-ის ავტოგასამართ სადგურებში შეძენილი საწვავის ღირებულების გადახდისას და 60 დღიანი საშეღავათო პერიოდით სარგებლობისას.
 • 36% - Comfort +საკრედიტო ბარათის სხვა ობიექტებში გამოყენებისას (არ გააჩნია საშეღავათო პერიოდი).

 


ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:


 • 0% - Comfort +საკრედიტო ბარათის WISSOL-ის ავტოგასამართ სადგურებში შეძენილი საწვავის ღირებულების გადახდის და 60 დღის განმავლობაში ათვისებული თანხის დაფარვის შემთხვევაში;
 • 41.5% Comfort + საკრედიტო ბარათის სხვა ობიექტებში ათვისების და ორი წლის განმავლობაში დაფარვის შემთხვევაში
 • 47.8% - Comfort + საკრედიტო ბარათის ბანკომატით ათვისების და ორი წლის განმავლობაში დაფარვის შემთხვევაში.Comfort + საკრედიტო ბარათის მისაღებად საჭიროა:


 • დისტანციურად ანდა ბანკის ოპერატორის მეშვეობით ელექტრონულად გაიაროთ რეგისტრაცია ინტერნეტ გვერდზე www.silkcard.ge;
 • გახდეთსს „სილქ როუდ ბანკის" კლიენტი
 • იყოთ საქართველოს მოქალაქე, 21 წლიდან-65 წლამდე;
 • გაიაროთ სრულყოფილად Comfort + საკრედიტო ბარათის გაცემის პროცედურა ბანკში.

 

 

შენიშვნა:


 • Comfort + საკრედიტო ბარათის აღების შემდეგ საჭიროა მისი გააქტიურება, ამისათვის მოათავსეთ საკრედიტო ბარათი ბანკომატში და შეიყვანეთ პინ-კოდი.
 • Comfort + შესახებ დეტალები იხილეთ ბანკისვებ გვერდზ http://www.silkroadbank.ge/geo/card/31

 
ძირითადი პირობები
ბარათის ტიპი VISA Classic
ბარათის ვადა 2 წელი
სესხის ვადა 2 წელი. პროლონგირებადი
ვალუტა GEL
საკრედიტო ლიმიტი 50 GEL – 10,000 GEL 1
დაანგარიშების დღე/2 კლიენტის მიერ არჩეული დღე 1-დან 28-ის ჩათვლით
მინიმალური თანხის დაფარვის უკიდურესი თარიღი დაანგარიშების დღიდან მე-10 კალენდარული დღე (ამ დღის ჩათვლით)
დადებითი ნაშთი დაიშვება
უზრუნველყოფა არ მოითხოვება
წინსწრებით დაფარვის საკომისიო არ მოითხოვება
ბარათის სტოპ-სიაში შეტანა სადებეტო ბარათზე მოქმედი სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად
ბარათიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტები სადებეტო ბარათზე მოქმედი სტანდარტული ლიმიტების შესაბამისად

 

მომსახურების ტარიფები
ბარათის დამზადების საკომისიო 0 ლარი
დამატებითი ბარათის დამზადების ღირებულება 20 ლარი
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა
20 ლარი
წლიური მომსახურების საკომისიო
0 ლარი
წლიური საპროცენტო განაკვეთი ვისოლში ათვისებულ თანხაზე 0 %
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 36%
ყოველთვიური მინიმალური დასაფარი თანხა ათვისებული თანხის 5% -ს + ვადადამდგარი დარიცხული პროცენტი
ჯარიმა ვადაგადაცილებაზე 0.4% ყოველდღიურად
დადებით ნაშთზე დარიცხული წლიური პროცენტი 3% (პროცენტის დასარიცხად აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 400 GEL) 3
არასანქცირებული ოვერდრაფტის საკომისიო 48%
ბარათის სასწრაფო წესით დამზადების საკომისიო 25 ლარი4
საკრედიტო ლიმიტის ცვლილების საკომისიო 0 ლარი

1 საკრედიტო ბარათის მაქსიმალური ლიმიტი შესაძლებელია ინდივიდუალურად შეიცვალოს კლიენტის სტატუსიდან გამომდინარე;

2 დაანგარიშების დღეს განხორციელდება მინიმალური შესატანი თანხის გამოთვლა;

3 დადებით ნაშთზე დარიცხულის კაპიტალიზაცია მოხდება თვეში ერთხელ;
თუ კლიენტს სურს დამატებითი/დაკარგული/დაზიანებული ბარათის სასწრაფო წესით დამზადება, მაშინ ბარათის დამზადების საკომისიო ჯამში იქნება 45 ლარი = 20 ლარს(დამზადების/აღდგენის საკომისიოს) + 25 ლარი (სასწრაფო დამზადების საკომისიო)


დადებითი ნაშთის განაღდება

სილქ როუდ ბანკში/ბანკომატში 0.2% - მინ. 0.2 GEL / 0.1 USD ან 0%
პარტნიორ ბანკში/ბანკომატში 0.5% -მინ. 0.5 GEL / 0.3 USD
სხვა ბანკში/ბანკომატში 2.5% - მინ. 6.0 GEL / 3.5 USD
უნაღდო ანგარიშსწორება 0%
კომუნალურიდა სხვა გადახდები სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად
გადარიცხვა სხვა ანგარიშზე/ბარათზე სტანდარტული გადარიცხვის ტარიფების შესაბამისად


საკრედიტო ნაშთის განაღდება

სილქ როუდ ბანკში/ბანკომატში 3.5% მინ. 7 GEL / 2.5% მინ. 5 GEL
პარტნიორ ბანკში/ბანკომატში 4.5% მინ. 8 GEL / 2.9% მინ. 5 GEL
სხვა ბანკში/ბანკომატში 4.5% მინ. 8 GEL / 4.5% მინ. 8 GEL
უნაღდო ანგარიშსწორება 0%
კომუნალურიდა სხვა გადახდები სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად
გადარიცხვა სხვა ანგარიშზე/ბარათზე 3.5% მინ. 7GEL + სტანდარტული გადარიცხვის ტარიფები
 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK