მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
ფიზიკური პირის

ი ს ა ნ გ ა რ ი შ ი ს გ ა ხ ს ნ ი ს და

ქ.თბილისი

#_____________

"___”____________20__წ.

ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები:

· ერთის მხრივ - ბანკი

· სს „სილქ როუდ ბანკი"

· წარმომადგენელი

·

· მისამართი

· ქ. თბილისი, ზაარბრუკენის მოედ #2

· ს/ნ

· რეგისტრაციის N

· 201955027

· N2/5-98.

· ტელეფონი / ფაქსი

· ელ. ფოსტის მისამართი

· ვებ.გვერდის მისამართი

· საზედამხედველო ორგანო

· ვებ.გვერდის მისამართი

· 2242 242 / 2242 222

· posta@silkroadbank.ge

· www.silkroadbank.ge

· საქართველოს ეროვნული ბანკი

შენიშვნა: საზედამხედველო ორგანო არც ერთ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი ბანკის მიერ ვალდებულებების არაჯეროვან შესრულებაზე

· www.nbg.gov.ge

· მეორეს მხრივ - კლიენტი

·

· დაბადებული

·

· მისამართი იურიდიული

·

· მისამართი ფაქტიური

·

· პირადი ნომერი

·

· ტელეფონი / ფაქსი ელ. ფოსტა

·

ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში ხელშეკრულება) შემდეგზე:

1. ზოგადი დებულება

1.1.წინამდებარე ხელშეკრულება და მასში მოყვანილი დებულებები შემუშავებულია საქართველოს საბანკო კანონმდებლობის და სხვა საკანონმდებლო აქტების შესაბამისად, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფორმებში, განსაზღვრავს ანგარიშსწორების ორგანიზებისადმი საერთო მიდგომას, აწესრიგებს ფიზიკურ პირთა უნაღდო და ნაღდ ანგარიშსწორებ წესს, ერთიან საბუთბრუნვას, საგადახდო საბუთების გამოყენებას, მათი შევსების, გაფორმების წესებს, ფორმატებს, არქივების წარმოებას, ადგენს საბანკო ანგარიშებით ოპერაციების წარმოების წესებს.

1.2.ხელშეკრულებაში მოყვანილი დებულებები ვრცელდება ნებისმიერ ფიზიკურ პირზე (მათ შორის არასრულწლოვან ფიზიკურ პირებზე, სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრულ შემთხვევებში), რომელიც არ წარმოადგენ იურიდიულ პირს, მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობით აქვ ანგარიშის გახსნის უფლება.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ბანკი ამ ხელშეკრულების შესაბამისად კლიენტს უხსნის საბანკო ანგარიშ(ებ)ს (ლარში/უცხოურ ვალუტაში), აწარმოებს საბანკო ოპერაციებს და უწევს ამ ხელშეკრულებაში აღწერილ მომსახურებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებითა და წესებით , რომელიც განთავსებულია ბანკის ვებ.გვერდზე და წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.2.ანგარიში იხსნება კლიენტის განცხადის საფუძველზე, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და ბანკში მიმდინარე ანგარიშის გახსნის პროცედურებით გათვალისწინებული აუცილებელი დოკუმენტების წარმოდგენის შემდეგ.

2.3.

ანგარიშის ნომერი

2.4.ცალკეული სახის საბანკო მომსახურების (გარდა საანგარიშსწორებო - საკასო, რომელსაც არეგულირებს ხელშეკრულება) განხორციელებისას კლიენტსა და ბანკს შორის დაიდება შესაბამისი ხელშეკრულება.

2.5.მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ძირითადი საბანკო ანგარიშის დახურვისთანავე იხურება დამატებითი საბანკო ანგარიშ(ებ)ი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ავტომატურად. ძირითადი საბანკო ანგარიშის დახურვისთანავე შეიძლება არ დაიხუროს დამატებით საბანკო ანგარიშ(ებ)ი, თუ კლიენტი განაცხადებს თანხმობას დამატებითი ანგარიშის მულტისავალუტო ანგარიშად გადაკეთებაზე.

3. ანგარიშიდან ფულადი სახსრების ჩამოჭრა და საგადახდო დავალების გაუქმება

3.1.კლიენტის ანგარიშიდან ფულადი სახსრების ჩამოწერა ხორციელდება,კლიენტის თანხმობით (წერილობითი ნებართა, დავალება, მოთხოვნა) ანგარიშის მფლობელის მიერ განსაზღვრული რიგითობით ან/და უაქცეპტოდ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.

3.2.კლიენტის ანგარიშებიდან, ბანკის მიერ უაქცეპტო წესით თანხების ჩამოჭრა შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

3.2.1.საბანკო მომსახურებისთვის (საკომისიო სარგებელი) საფასურის გადასახდელად, ბანკში იმ დროისათვის მოქმედი ტარიფების შესაბამისად;

3.2.2.ბანკის მიერ შეცდომით ჩარიცხული თანხების უკან დასაბრუნებლად;

3.2.3.ბანკის წინაშე არსებული ნებისმიერი სახის დავალიანების დასაფარავად ან ვალდებულების შესასრულებლად. იმ შემთხვევაში, თუ დავალიანება და კლიენტის ანგარიშ(ებ)ზე არსებული ნაშთ(ებ)ი სხვადასხვა ვალუტაშია, მაშინ ბანკი ახდენს კლიენტის ანგარიშზე არსებული თანხის კონვერტირებას (ბანკის მიერ დადგენილი კურსით).

3.2.4.ბიუჯეტში და მასთან გათანაბრებული გადასახდელებისას;

3.2.5.კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე;

3.2.6.სააღსრულებო/საგადასახადო და კანონმდებლობით, ამისათვის უფლებამოსილი ორგანოების მომართვისას;

3.2.7.მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3.3.კლიენტის მიერ ბანკისთვის მიცემული საგადახდო დავალების გაუქმება შეიძლება, ბანკთან შეთანხმებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული დავალება ჯერ არ შესრულებულა და მისი გაუქმება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, ან იმ ვალდებულების არსს, რომლის შესასრულებლადაც გაიცა დავალება. ასევე, დავალების გაუქმება არ შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ ბანკის მიერ უკვე გაცემულია დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს დავალების შესრულებას.

4. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

4.1.ბანკი იღებს ვალდებულებას:

4.1.1.ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გაუხსნას კლიენტს საბანკო ანგარიში ბანკში დადგენილი წესისამებრ სამი სამუშაო დღის განმავლობაში, კლიენტის მიერ ბანკში საჭირო დოკუმენტების წარდგენის დღიდან;

4.1.2.სამი საბანკო დღის განმავლობაში შეასრულოს კლიენტის საგადახდო დავალება თუკი ამგვარი ოპერაცია არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და წინამდებარე შეთანხმებას;

4.1.3.გადარიცხოს კლიენტის დავალებით, მოქმედი კანონმდებლობითა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დავალების გარეშეც, შესაბამისი თანხები კლიენტის ანგარიშიდან კრედიტორების ანგარიშზე, აგრეთვე განახორციელოს ანგარიშზე სხვა ოპერაციები მოქმედი კანონმდებლობის და ინსტრუქციების შესაბამისად;

4.1.4.მიიღოს და გასცეს როგორც კლიენტისაგან ასევე,კლიენტის მიერ გაცემული მინდობილობის შესაბამისად სხვა პირზე (მინდობილ პირზე) ნაღდი თანხა ან/და შეასრულოს წარმოდგენილი დავალებები;

4.1.5.უზრუნველყოს კლიენტის მიერ ბანკისათვის მინდობილი ფულადი სახსრებისა და კომერციული საიდუმლოების დაცვა;

4.1.6.წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ბრალეულად შეუსრულებლობისას და ამ მიზეზით კლიენტისათვის თანხის გადახდის დაგვიანებისას, გადაიხდოს ჯარიმა არაუმეტეს დაგვიანებული თანხის 0,5%-ის ოდენობისა ყოველ ვადაგადაცილებულ საბანკო დღეზე;

4.1.7.შეასრულოს ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

4.2.ბანკი უფლებამოსილია:

4.2.1.კლიენტის განაცხადის და ბანკის თანხმობის საფუძველზე გაუხსნას კლიენტს ახალი საბანკო ანგარიშ(ებ)ი;

4.2.2.კლიენტთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე დროებით გამოიყენოს კლიენტის ანგარიშზე არსებული სახსრები საკრედიტო და სხვა რესურსების სახით;

4.2.3.ცალკე ხელშეკრულების შესაბამისად გადაუხადოს კლიენტს პროცენტები მის ანგარიშზე სახსრების შენახვისათვის;

4.2.4.თუ კლიენტი დაარღვევს ხელშეკრულების პირობებს დაუხუროს მას ანგარიშ(ებ)ი;

4.2.5.განახორციელოს საქართველოს კანონით „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ" დადგენილი ვალდებულება და მოახდინოს კლიენტის ანგარიშის თაობაზე ინფორმაციის გაცვლა აღსრულების ეროვნუ ბიუროსთან ელექტრონული ან წერილობითი ფორმით;

4.2.6.დაუხუროს კლიენტს ანგარიშ(ებ)ი, თუ კი ამ ანგარიშ(ებ)ზე ერთი წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა აქტიური ოპერაციები და დახურვის მომენტისათვის ანგარიშზე არსებული ნაშთი არ აღემატება ბანკში დადგენილი ტარიფების შესაბამისად, ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს;

4.2.7.გადაახდევინოს კლიენტს ჯარიმა ანგარიშსწორების ან სხვა ანგარიშზე შეცდომით ჩარიცხული თანხის გამოყენებისათვის ამ თანხის 0,5% მისი სარგებლობის ყოველ საბანკო დღეზე;

4.2.8.არ შეასრულოს კლიენტის დავალება და დავალების შეუსრულებლობის შესახებ მისთვის მისაღები ფორმით შეატყობინოს კლიენტს, იმ შემთხვევაში თუ:

4.2.8.1.ერ ხერხდება კლიენტის სრულფასოვანი იდენტიფიკაცია;

4.2.8.2.დავალება შედგენილი ან /და წარდგენილია ბანკში დადგენილი წესის დარღვევით , ან/და შეიცავს არაზუსტ ინფორმაციას (მითითებებს);

4.2.8.3.დავალებაში აღნიშნული თანხა აღემატება ანგარიშზე არსებულ ხელმისაწვდომ თანხას ან/დაბანკის მიერ დადგენილ ლიმიტებს;

4.2.8.4.ბანკს გაუჩნდა ეჭვი კანონსაწინააღმდეგო ოპერაციის განხორციელების მცდელობის შესახებ.

4.2.8.5.კლიენტს გააჩნია ბანკის მიმართ დავალიანება;

4.2.8.6.კლიენტის საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილია ყადაღა ან /და სასამართლოს გადაწყვეტილება ანგარიშებზე ოპერაციების შეჩერების შესახებ;

4.2.9.ცალმხრივად შეცვალოს ტარიფები, რომელიც დადგენილი იყო ხელშეკრულების დადების მომენტში. აღნიშნული ცვლილების შესახებ აცნობოს კლიენტს წერილობით, ან SMS-ის, ან ელ.ფოსტის, ან ბანკის ვებ გვერდის, ან ბანკის მომსახურების წერტილებში ინფორმაციის გამოქვეყნებით.

4.3.კლიენტი იღებს ვალდებულებას:

4.3.1. ანგარიშის წარმოებისათვის გადაუხადოს ბანკს მომსახურების თანხა ბანკის მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად;

4.3.2.ანგარიშ(ებ)ზე სახსრების არასწორად ჩარიცხვის შემთხვევაში და აღნიშნულის შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის (ამონაწერი, SMS შეტყობინება, ინტერნეტბანკი ან სხვა საინფორმაციო საშუალება) მიღებიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში აცნობოს ბანკს შეცდომის შესახებ. შეცდომით ჩარიცხული თანხების გამოყენების შემთხვევაში გადაუხადოს ბანკს ჯარიმა გამოყენებული თანხის 0,5%-ის ოდენობით მისი სარგებლობის ყოველ დღეზე;

4.3.3.დაფაროს ბანკის მიმართ ყველა სახის ვალდებულება, მისი წარმოშობის შემთხვევაში;

4.3.4.შეატყობინოს ბანკს ნაღდი ფულის გატანის შეახებ ერთი საბანკო დღით ადრე, თუ იგი აღემატება 50 000 (ოცდაათი ათასი) აშშ დოლარს ან მის ექვივალენტს სხვა ნებისმიერ ვალუტაში;

4.3.5.დაუყოვნებლივ აცნობოს ბანკს მის მიერ ბანკისთვის წარდგენილ დოკუმენტებსა და მიწოდებულ ინფორმაციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე, ასევე წერილობით შეატყობინოს ბანკს იმ პირების შეცვლის შესახებ, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან განკარგონ ანგარიშ(ებ)ი, ან მიიღონ ინფორმაცია ანგარიშ(ებ)ის მდგომარეობის შესახებ და შეტყობინებას დაურთოს შესაბამისი დოკუმენტები. ცვლილებების შესახებ შეტყობინებისა და შესაბამისი საბუთების მიღებამდე ბანკის მიერ ოპერაციები სრულდება ადრე წარდგენილი საბუთებისა და ხელმოწერის ნიმუშის საფუძველზე;

4.3.6.დაუყოვნებლივ წერილობით შეატყობინოს ბანკს მისამართის, ტელეფონის ნომრების, ელექტრონული ფოსტის მისამართის და სხვა საკონტაქტო მონაცემების შეცვლის შესახებ;

4.3.7.საგადასახადო/სამეწარმეო სტატუსის შეცვლისთანავე წარუდგინოს ბანკს შესაბამისი დოკუმენტები;

4.3.8.ბანკის მიერ მისთვის გახსნილი ანგარიშები არ გამოიყენოს სამეწარმეოსაქმიანობისათვის.

4.3.9.მოთხოვნისთანავე მიაწოდოს ბანკს საბანკო ოპერაციებთან დაკავშირებული ყველა საბუთი და ინფორმაცია;

4.3.10. დაიცვას ამ ხელშეკრულების პირობები;

4.3.11. არ გამოიყენოს საბანკო ანგარიშები კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებისათვის (ფულის გათეთრება, ტერორიზმის დაფინანსება და სხვა);

4.4.კლიენტუფლებამოსილია:

4.4.1.მისცეს ბანკს დავალებები ანგარიშზე ოპერაციების საწარმოებლად, მხოლოდ ბანკის უფლებამოსილებისა და მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში;

4.4.2.გასცეს ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა ერთ ან რამდენიმე ნდობით აღჭურვილ პირზე საბანკო ოპერაციების საწარმოებლად;

4.4.3.მოითხოვოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

4.5.კლიენტის განცხადება

4.5.1.კლიენტი ადასტურებს, რომ წინამდებარე ხელშეკრულებაში აღწერილ მომსახურებათა მისაღებად და საბანკო ანგარიშის გასახსნელად, ამ ხელშეკრულების გაფორმებამდე მან მიმართა შესაბამისი წერილობითი განაცხადით (ბანკში დადგენილი ფორმით) ბანკს, რომლითაც დასტურ, რომ სურს საბანკო ანგარიშის გახსნა, საბანკო მომსახურების მიღება, იცნობს ბანკის ტარიფებს, შეთავაზებულ ყველა პირობას (საბანკო მომსახურების კუთხით), ეთანხმება მათ.

4.5.2.კლიენტი ასევე ადასტურებს, რომ ანგარიშის გასახსნელად წარმოადგინა ყველა აუცილებელ დოკუმენტი და განაცხადში მიუთითა სრული და უტყუარი მონაცემები.

5. მხარეთა პასუხისმგებლობა და მისგან გათავისუფლება

5.1.ბანკი პასუხისმგებელია კლიენტის წინაშე საბანკო ოპერაციების ზუსტად და დროულად განხორციელებისთვის. ბანკის მიზეზით ანგარიშიდან თანხის არასწორად ჩამოწერის, ან ანგარიშზე თანხების ჩარიცხვის ვადების დარღვევისათვის ბანკი იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების შესაბამისად;

5.2.კლიენტი პასუხისმგებელია ბანკის წინაშე საბანკო ოპერაციების განხორციელებისთვის. კლიენტის მიზეზით ამ ხელშეკრულების რომელიმე დებულების დარღვევისთვის კლიენტიიხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების შესაბამისად.

5.3.პირგასამტეხლოს გადახდა დამრღვევს არ ათავისუფლებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისაგან.

5.4.ბანკი არ არის პასუხისმგებელი კლიენტის წინაშე საანგარიშსწორებო-საკასო მომსახურების განხორციელების დაყოვნებისათვის, თუ ეს ბანკის მიზეზით არ არის გამოწვეული;

5.5.ბანკი არ აგებს პასუხს ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის, თუ ეს გამოწვეულია კლიენტის "საგადახდო დავალებაში”, ან სხვა რომელიმე საბუთში აღნიშნული მიმღები ან შუამავალი ბანკის შეცდომით, ან ბანკისაგან დამოუკიდებელი ნებისმიერი სხვა მიზეზით.

5.6.ბანკი არ არის პასუხისმგებელი კლიენტის დავალებით განხორციელებული ოპერაციის შედეგებზე;

5.7.მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, თუ ეს გარემოებები გამოწვეულია დაუძლეველი (გადაულახავი) ძალის ზემოქმედებით, კერძოდ: წყალდიდობით, მიწისძვრით, ხანძრით, გაფიცვით, სამხედრო მოქმედებით, ბლოკადით, სახელმწიფო ორგანოების აქტით ან ქმედებით და სხვა (ფორს-მაჟორული გარემოებები). ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომისას მხარეები ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ შეატყობინონ ამის შესახებ მეორე მხარეს. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება გადაიდება ფორს-მაჟორული გარემოებების ლიკვიდაციამდე.

6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

6.1.ხელშეკრულება მოქმედებს ერთი წლის ვადით, ხელმოწერის დღიდან;

6.2.ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაგრძელებულად ითვლება, თუ არცერთი მხარეთაგანი არ განაცხადებს მისი შეწყვეტის შესახებ წერილობით.

6.3.კლიენტს შეუძლია ნებისმიერ დროს დახუროს ანგარიში ან შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობა ანგარიშის დახურვამდე 1 (ერთი) დღით ადრე ბანკისთვის წერილობითი შეტყობინების გადაცემის მეშვეობით, თუ მას არ გააჩნია ბანკის მიმართ დავაიანება;

6.4.ბანკს შეუძლია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დახუროს საბანკო ანგარიშები ნებისმიერ დროს და აღნიშნულზე კლიენტს გაუგზავნოს შესაბამისი შეტყობინება 1 საბანკო დღით არდე,;

6.5.ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს ნებისმიერ დროს მხარეთა ორმხრივი განცხადების საფუძველზე;

6.6.ხელშეკრულების მოქმედება წყდება კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

7. საარბიტრჟო შეთანხმება

7.1.მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავა გადაწყდება ურთიერთმოლაარაკების საფუძველზე;

7.2.შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში წინამდებარე და მის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი ნებისმიერი დავა, მათ შორის დაკავშირებული ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობასთან, მოშლასთან, შეწყვეტასთან და ბათილობასთან, განხილული და გადაწყვეტილი უნდა იქნეს შპს „თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის" მიერ (ს/კ -205273005). საარბიტრაჟო განხილვა უნდა დამრთავრდეს და არბიტრაჟის მიერ გადაწყვეტილება გამოტანილი უნდა იქნეს პირველი საარბიტრაჟო სხდომის ჩატარებიდან 60 კალენდარული დღის განმავლობაში. შპს „თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის" მიერ დავის განხილვის შეუძლებლობის (არბიტრაჟის ლიკვიდაციის და სხვა) შემთხვევაში, დავას განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია.

8. დამატებითი დებულებები

8.1.ამ ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შეიძლება მხარეთა ხელმოწერით დადასტურებული წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ან ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით;

8.2.ნებისმიერი შეტყობინება ხორციელდება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფორმით. წერილობითი შეტყობინება მხარეს უნდა გაეგზავნოს ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე ან/და ბანკს შეუძლია შეტყობინებისთვის გამოიყენოს კომუნიკაციის სხვა საშუალებებიც (მათ შორის ელექტრონული, ციფრული, სატელეფონო და სხვა).

8.3.მხარეთა მიერ ამ ხელშეკრულების შესრულების ადგილად მიჩნეულია ბანკის, მისამართი;

8.4.წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე კლიენტი ბანკს ანიჭებს უფლება მიიღო კლიენტი პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაცია სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან

8.5.ამ ხელშეკრულების რომელიმე ნაწილის ბათილობა და/ან მოქმედების შეწყვეტა არ იწვევს მთლიანად ხელშეკრულების ბათილობას, ან მოქმედების შეწყვეტას.

8.6.ხელშეკრულების პირობები და ვალდებულებები ვრცელდება მხარეთა უფლებამონაცვლეებზე და მემკვიდრეებზე.

8.7.ხელშეკრულება შედგენილია 2 ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ინახება ბანკში და მეორე რჩება კლიენტს. ორივე ეგზემპლარს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

8.8.კლიენტი ვაცხადებ თანხმობას: ბანკმა" კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ჩემთვის საბანკო პროდუქტებით და საბანკო მომსახურების გაწევის მიზნით, ასევე, ჩემი განაცხადის ანდა დავალების განხილვის/დამუშვების ანდა საბანკო ოპერაციების შესრულების ანდა საბანკო პროგრამით დამუშვების მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან მიიღოს ბანკისათვის აუცილებელი, ჩემი პერსონალური მონაცემი. ჩემთვის ცნობილია ბანკის მიზანი პერსონალური მონაცემების მოპოვებაზე და დამუშავებაზე და ამ თანხმობის გაცემის სამართლებრივი შედეგები.

8.9.მე ანგარიშის მფლობელი თანახმა ვარ„ბანკმა": ა) საბანკო პროდუქტებით მომსახურების მიზნით, არაერთჯერადად და შეუზღუდავად დაამუშაოს ჩემი პერსონალური მონაცემები (განსაკუთრებული კატეგორიის-პროფესიული ორგანიზაციის წევრობასთან ანდა ბიომეტრიული მონაცემები; ბ) საქმიანობიდან გამომდინარე ამ დოკუმენტში მითითებულ ანდა ბანკის პროგრამაში რეგისტრირებულ სატელეფონო ნომრებზე ანდა საკომუნიკაციო საშუალებებზე (ფოსტის, ელექტრონული ფოსტის, სატელეფონო ზარების და SMS შეტყობინებების, სხვა ელექტრონული ანდა სატელეკომუნიკაციო საშუალებით) აწარმოოს პირდაპირი მარკეტინგი საქონლის ან/და მომსახურების შეთავაზებაზე ანდა გამოაგზავნოს ნებისმიერი სახის საინფორმაციო/გამაფრთხილებები შეტყობინებები; გ) დაამუშავოს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის ჩემი და განცხადებაში მითითებული პირების ანდა საჯარო წყაროების გამოყენებით მოპოვებული პერსონალური მონაცემი;

ანგარიშის მფლობელი ვადასტურებ, რომ: ა) ჩემთვის ცნობილია „ბანკის" მიზანი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, თანხმობის გაცემის სამართლებრივი შედეგები; ამ დომუმენტის ხელმოწერამდე ბანკის უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა ზეპირად მომცა განმარტება საბანკო პროდუქტებით მომსახურებისთვის ამ დოკუმენტში მითითებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნის და აუცილებლობის შესახებ

9. მხარეთა ხელმოწერები

ბანკი:

 

________________________________

ხელმოწერა

 

ბ.ა.

კლიენტი

 

_________________________________

ხელმოწერა

 

 
 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK