მოგესალმებით,
გაცნობებთ, რომ სს “ბითიეი ბანკმა“ შეიცვალა სახელწოდება და განაგრძობს მუშაობას
„სილქ როუდ ბანკის“ სახელით
geo
Comfort
Comfort - ეს არის ყველაზე განსხვავებული საკრედიტო ბარათი, თქვენთვის კომფორტული პირობებით.
 
 
სილქ როუდ ბანკი  გთავაზობთ დაბალ საპროცენტო განაკვეთს საკრედიტო ნაშთზე, განაღდების მინიმალურ ტარიფს და ბარათის მიღების საუკეთესო პირობებს.
 
 
ბარათზე დასაშვებია ასევე დადებითი ნაშთი, რომელზე პერიოდულად დაგერიცხებათ საპროცენტო სარგებელი.
მობრძანდით სილქ როუდ ბანკში, აიღეთ საკრედიტო ბარათი
Comfort და დარწმუნდით, რომ ჩვენთან უკეთესია. 
 
 ძირითადი პირობები
ბარათის ტიპი VISA Classic
ბარათის ვადა 2 წელი
სესხის ვადა 2 წელი. პროლონგირებადი
ბარათის ვალუტა GEL / USD
საკრედიტო ლიმიტი 200 GEL – 15,000 GEL / 300 USD – 10,000 USD
საშეღავათო პერიოდი 5 კალენდარული დღე
დაანგარიშების დღე კლიენტის მიერ არჩეული დღე 1-დან 28-ის ჩათვლით
მინიმალური თანხის დაფარვის უკიდურესი თარიღი დაანგარიშების დღიდან მე-10 კალენდარული დღე (ამ დღის ჩათვლით)
დადებითი ნაშთი დაიშვება
წინსწრებით დაფარვის საკომისიო არ მოითხოვება
ბარათის სტოპ-სიაში შეტანა სადებეტო ბარათზე მოქმედი სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად
ბარათიდან თანხის განაღდების დღიური ლიმიტები სადებეტო ბარათზე მოქმედი სტანდარტული ლიმიტების შესაბამისად

 

პროდუქტის მომსახურების ტარიფები
ბარათის დამზადების საკომისიო 0 Gel
წლიური მომსახურების საკომისიო 30 GEL
საპროცენტო განაკვეთი
12%/18%/22%/36%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი*
31%-დან
ყოველთვიური მინიმალური დასაფარი თანხა 100% 50% 25% 5% + ვადადამდგარი დარიცხული პროცენტი
ჯარიმა ვადაგადაცილებაზე 10 ლარი ერთჯერადი + 0.5% ყოველდღიურად
დადებით ნაშთზე დარიცხული წლიური პროცენტი 6% GEL; 4% USD; (პროცენტის დასარიცხად აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 500 GEL/300 USD)
არასანქცირებული ოვერდრაფტის საკომისიო 48%
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენა 15 ლარი
დამატებითი ბარათის დამზადების წლიური მომსახურების საკომისიო 30 ლარი
ბარათის სასწრაფო წესით დამზადების საკომისიო 25 ლარი
სატარიფო ბადის ცვლილების საკომისიო 20 ლარი თითო ცვლილებაზე (ცვლილების მომენტში ბარათის ვალდებულება სრულად უნდა იყოს დაფარული)
საკრედიტო ლიმიტის ცვლილების საკომისიო 0 ლარი
თანხის განაღდება სადებეტო ნაშთიდან
სილქ როუდ ბანკში/ბანკომატში 0.2% მინ.: 0.2 GEL/0.1 USD ან 0%
პარტნიორ ბანკში/ბანკომატში 0.5% მინ. 0.5 GEL / 0.3 USD
სხვა ბანკში/ბანკომატში 2.5% -მინ.6 GEL/ 3.5 USD
უნაღდო ანგარიშსწორება 0%
კომუნალური გადახდები უფასო
გადარიცხვა სხვა ანგარიშზე/ბარათზე 1% მინ 2 GEL /1 USD + სტანდარტული გადარიცხვის ტარიფების შესაბამისად


თანხის განაღდება საკრედიტო ნაშთიდან
სილქ როუდ ბანკში/ბანკომატში 1% - min. 2 GEL / 1USD
პარტნიორ ბანკში/ბანკომატში 1% - min. 2 GEL / 1 USD
სხვა ბანკში/ბანკომატში 2.5% -min.6 GEL/3,5 USD
უნაღდო ანგარიშსწორება 0%
კომუნალური და სხვა გადახდები სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად
გადარიცხვა სხვა ანგარიშზე/ბარათზე 1% მინ 2 GEL / 1 USD + სტანდარტული გადარიცხვის ტარიფების შესაბამისად
*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია შემდეგი მაგალითისთვის:

სესხის თანხა - 1000 ლარი;

სესხის ვადა - 2 წელი;

წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 22%;

ბარათის ყოველწლიური მომსახურების საკომისიო - 30ლარი;
თანხის განაღდების საკომისო - 10 ლარი


 
 


საავტორო უფლებები დაცულია © 2013. SILK ROAD BANK